Vedtægter

Vedtægter for Høgild Borger- Og Idrætsforening

Foreningens vedtægter stammer oprindeligt fra oprettelsen den 15. januar 1941.

Vedtægterne er løbende ændret i forbindelse med de ordinære generalforsamlinger henholdsvis den 30. januar 1997, den 28. januar 2004, den 26. januar 2017.
Den seneste opdatering er lavet i forbindelse med generalforsamlingen den 31. januar 2019, blandt andet som følge af en lovændring i forbindelse med GDPR-reglerne i maj 2018. Vedtægterne er endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 3. april 2019.
Som bilag til vedtægterne medfølger foreningens Persondatapolitik samt tidligere vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger i.h.t ovennævnte.

§1: Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: Høgild Borger- og Idrætsforening.

Stiftelsesdato: 15. januar 1941

Hjemsted: Herning Kommune.

§2: Foreningens formål

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3: Foreningens tilhørsforhold

Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland samt specialforbund under DIF og dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

§4: Medlemsoptagelse

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nuværende vedtægter, samt vil betale de medlemskontingenter, som fastsættes af henholdsvis bestyrelsen og generalforsamlingen. Som støttemedlemmer kan optages enhver.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på først kommende generalforsamling.

§5: Valg til bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og det fornødne antal bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmer til bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, for to år ad gangen. Desuden vælges hvert år suppleanter og to bilagskontrollanter.

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Bestyrelsen konstituerer sig, hvert år, med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Der ud over udpeges en repræsentant til hvert af de til enhver tid fungerende idrætsgrene og udvalg.

§6: Kontingent

Borgerforeningens grundkontingent fast sættes hvert år af generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter hvert år kontingentet for de forskellige idrætsgrene og øvrige aktiviteter.

§7: Medlemmer

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter for dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen udover kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§8: Regnskab

Foreningens regnskab føres som et samlet regnskab. Resultatet af de enkelte idrætsgrene og aktiviteter skal fremgå af regnskabet, af hensyn til indrapportering til Herning idrætsråd, DGI m.fl., i forbindelse med ansøgning og tildeling af tilskud her fra.

Foreningens regnskaber går fra 1/1- 31/12.

§9: Stemmeret

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar måned og indkaldes ved annoncering i "Høgild Times" og Facebook/hjemmeside med angivelse af foreløbig dagsorden med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før denne. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 18 år har stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemme flertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem kræver dette - samt ved alle personvalg. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§10: Ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling behandles følgende: Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af grundkontingent for det kommende år
Valg af: 3-7 Bestyrelsesmedlemmer
1-2 Suppleanter
2 Bilagskontrollanter
Eventuelt

§11: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlige krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal
indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§12:Tegningsberettigede

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, og i dennes fravær næstformanden. Ved indkøb over kr. 5.000,· samt salg eller pantsætning af fast ejendom, og ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan bemyndige en eventuel regnskabsfører til at disponere over foreningens driftskonto i et pengeinstitut i forbindelse med betaling af fakturaer og udgiftsbilag, godkendt af formanden og/eller kassereren. Det samlede indestående på denne konto, må sammen med foreningens kontantbeholdning og MobilePay beholdning, maksimalt udgøre kr. 50.000,·.

§13: Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§14: Afstemning

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§15: Referat og protokol

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Protokollen underskrives af bestyrelsen • senest ved næste møde.

§16: Behandling af persondata

Høgild Borger & Idrætsforening behandler personoplysninger og har derfor i henhold til  persondataforordningen af den 28. maj 2018, vedtaget en privatlivspolitik.

Det er bestyrelsens ansvar at den vedtagne politik overholdes, og at den løbende opdateres i overensstemmelse med de gældende regler. Politikken er i sin fulde ordlyd vedhæftet vedtægterne som bilag 1. Politikken fremgår af foreningens hjemmeside.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige.

§17: Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamling stemmer herfor (se indkaldelsen §9).

Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI-Midtjylland, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

Udover det i stk. 2. nævnte skal DGI Midtjylland træffe beslutning om anvendelse af foreningens formue.

Således behandlet på den ordinære generalforsamling den 31. januar 2019, og efterfølgende vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 3.april 2019.


Formandens underskrift:

Læs vedlægterne her, med formandens underskrift - udskriftsvenlig pdf-fil