Vedtægter

Vedtægter for Høgild Beboerhus

Vedtægter for den Selvejende Institution Høgild Beboerhus
§ 1: Foreningens navn og hjemsted
Høgild Beboerhus er en selvejende institution med hjemsted i Høgild, Åkandevej 12, 7400 Herning

§ 2: Foreningens formål
Formålet er at drive og udbygge Høgild Beboerhus til nytte for befolkningen i Høgild og omegn

§ 3: Ledelse
Institutionen ledes af et repræsentantskab. Der kan vælge et forretningsudvalg på 3 medlemmer til at forestå den daglige ledelse.

§ 4: Valg til repræsentantskabet
Til repræsentantskabet vælges:
b) Samtlige foreninger og idrætsgrupper med hjemsted i Høgild hver 2 medlemmer
c) Af borgere i Høgild og omegn vælges som minimum 3 medlemmer

§ 5: Valgperiode
Valgperioden for de enkelte medlemmer bestemmes af de respektive foreninger.
De 3 medlemmer for borgere i Høgild og omegn vælges for en 4 årig periode. Samtlige beboere i Høgild og omegn på 15 år og derover har stemmeret ved valg til beboerrepræsentanter. Udover de 3 beboer-repræsentanter vælges 2 suppleanter.

§ 6: Repræsentantskabets møder
Repræsentantskabet afholder møde hvert år i februar måned.
Indkaldelse til repræsentantskabet sker ved skriftlig tilsigelse enten på mail eller brev 14 dage før mødets afholdelse.
Dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Regnskab
4. Evt. valg af formand
5. Evt. valg af forretningsudvalg
6. Valg af 2 bilagskontrollanter
7. Eventuelt (indkomne forslag)
8. Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være indgivet skriftligt til repræsentantskabets formand senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

§ 7: Ekstraordinær repræsentantskabsmøde
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, når repræsentantskabets formand eller 3 af dets medlemmer eller evt. Forretningsudvalget finder anledning hertil.

§ 8: Beslutninger
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skrives referat som sendes/afleveres til repræsentantskabets medlemmer. Hvis der ikke er bemærkninger/indsigelse senest 1 uge efter modtagelse, er referatet godkendt.

§ 9: Tegningsberettigede
Institutionen tegnes ved repræsentantskabets formand, herunder ved køb, salg og pantsætning og andre juridiske akter, dog kræves Herning Byråds samtykke til køb og pantsætning, så længe der i ejendommen indestår kommunegaranteret lån.

§ 10: Forretningsudvalget
Vedtager man at vælge et forretningsudvalg skal det bestå af 3 medlemmer, repræsentantskabsformand, kasserer og sekretær.
Forretningsudvalget har, hvis det vælges, den daglige ledelse af institutionen. Forretningsudvalget sørger for, at udleje og benyttelse af Høgild Beboerhus sker efter de retningslinjer der fremgår af hjemmesiden, med opslag i beboerhuset og som udleveres til lejere/brugere.
Forretningsudvalget, hvis det vælges, holder møde når formanden, eller 2 af dets medlemmer ønsker det. Dets beslutninger afgøres ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skrives referat, som sendes/afleveres til forretningsudvalgets medlemmer. Hvis der ikke er bemærkninger/indsigelse senest 1 uge efter modtagelse, er referatet godkendt.

§ 11: Regnskab og økonomi
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet indsendes inden 3 mdr. efter regnskabets udløb til Herning kommune, forsynet med forretningsudvalgets underskrift og påtegnet bilagskontrol-lanternes bemærkninger. Regnskabet skal fremlægges til gennemsyn i 14 dage.
Evt. driftsoverskud anvendes til det bedste for institutionen, f.eks. Byggeforanstaltninger, udvidelse m.v. Midler der ikke er nødvendige til driften af institutionen indsættes i pengeinstitut.
Den selvejende institution hæfter kun for sine forpligtelser med den formue som til enhver tid tilhører institutionen.
Der påhviler ikke institutionens forretningsudvalg/repræsentantskab nogen form for personlig hæftelse.

§ 12: Afhændelse og opløsning
Til afhændelse af ejendommen og til opløsning af institutionen kræves Herning Byråds samtykke. Institutionens aktiver skal i tilfælde af opløsning eller likvidation anvendes til formål, som er til gavn for beboere i Høgild og omegn, og til fremme af kulturelle og idrætslige aktiviteter.

§ 13: Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan alene ske med tiltrædelse af Herning Byråd og når 2/3 af repræsentantskabet stemmer for. Hvor dette ikke er tilfældet, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der er beslutningsdygtigt uanset de mødtes antal.

Godkendt på repræsentantskabsmødet den 21. oktober 1978
Revideret og godkendt på repræsentantskabsmødet den 14. marts 2023

Læs vedtægter i udskriftsvenlig udgave her